KHáI QUáT Về NHữNG GIảI PHáP ĐO LườNG CâN ĐIệN Tử Và CáC NGàNH CôNG NGHIệP